decyzje wypowiedzenia

You need to log in or to post to this user's Wall.

  • 21. Przedmiot opodatkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat). Trzeba tutaj precyzyjnie określić (opisać) przedmiot naszej transakcje kupna sprzedaży, czy samochód. 25. Zasada opodatkowania. Wpisz tu zaokrągloną kwotę do szerokiego złotego, wewnątrz jaką bierzesz samochód (przeniesiona kwota z transakcje kupna sprzedaży). Umiesz wtedy zbudować w pr…[Read more]

  • Umowę wypracowano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, i jakiekolwiek odmiany tej karty są możliwe wyłącznie w kompozycji pisemnych aneksów. Klient mówi, że umowę podpisze, jednak skoro to ty ją skończysz. Ciż wymagają wyrazić urzędnikowi swój paszport, akt urodzenia przetłumaczony na język polski, i też zapewnienie o aktualnym, iż bi…[Read more]

  • decyzje wypowiedzenia became a registered member 3 weeks, 2 days ago